llsastre.com

Extracte

Pàgina personal d'En Llorenç Sastre

Matemàtics espanyols il·lustres s. XIX-XX:

 visites 1 7 3 1

Descripció

Càlcul infinitesimal i integral. Problemes resolts. És un llibre que recull una col·lecció de més de 1100 exercicis completament resolts i comentats. Va dirigit a tots aquells que volen tenir una base sòlida de matemàtiques a l'hora de començar una carrera científica. Per tant serveix com un complement per als estudiants de batxillerat que volen anar a la universitat o com una eina d'aprenentatge per als que comencen cursos universitaris de carreres científiques i necessiten consolidar coneixements.

El llibre consta de 9 capítols:

 1. Números reals.
 2. Números complexos.
 3. Successions de números reals.
 4. Equacions en diferències finites.
 5. Sèries de números reals.
 6. Funcions reals de variable real. Continuïtat.
 7. Funcions reals de variable real. Derivabilitat.
 8. Integració.
 9. Tests.

Cada un dels capítols, llevat del novè, s'estructura de la següent manera:

 • Una introducció teòrica dels conceptes que s'utilitzen, o es poden utilitzar, en la resolució dels exercicis. En aquesta introducció tan sols s'anomenen els principals teoremes i propietats del tema estudiat, sense demostracions. Aquests teoremes i propietats són les eines que utilitzarem per resoldre els problemes proposats.
 • Una col·lecció d'exercicis proposats.
 • La resolució comentada dels exercicis proposats.

L'últim capítol, el novè, és una col·lecció de 10 exàmens tipus test proposats i resolts per comprovar el grau d'assoliment dels coneixements dels temes estudiats. En aquest capítol s'ha procurat que cada examen tingui preguntes o qüestions dels 8 capítols anteriors, de manera que l'estudiant vegi quin nivell de coneixements globals dels temes estudiats té.

En definitiva, s'ha procurat desenvolupar una mostra genèrica d'exercicis resolts per permetre a l'estudiant adquirir uns coneixements matemàtics en aquests temes.

Coberta


Si voleu comprar-lo, premeu el botó.

Edicions DOCUMENTA BALEAR
Març 2005

| Pàg.principal | Llibre d'àlgebra | Llibre d'anàlisi | Enllaços | Sobre l'autor | Contacte | Escriu-me |